ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας www.ecclisia.gr (εφ’ εξής η «ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ»), παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης της, προτού περιηγηθεί σε αυτήν. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Η περιήγηση στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ και η χρήση των προσφερόμενων σε αυτήν υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων.

  1. Η χρήση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ παρέχεται δωρεάν προς τον επισκέπτη/χρήστη, χωρίς ουδεμία άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση. Το περιεχόμενο της προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική του μόνο χρήση και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση του περιεχομένου και των στοιχείων της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) για άλλο σκοπό, πλην της προσωπικής χρήσης, σύμφωνα με το νόμο.
  2. Το περιεχόμενο της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ είναι αποκλειστικά ενημερωτικού χαρακτήρα και σκοπού και ανανεώνεται και τροποποιείται διαρκώς, η δε αξιολόγησή του εναπόκειται αποκλειστικά στον χρήστη και δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ή από τη χρήση των υπηρεσιών της ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
  3. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ παρέχει απευθείας πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή / και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων δεν ελέγχεται από εμάς. Η παραπομπή σε αυτές δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Συνακόλουθα, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη, ούτε παρέχουμε ουδεμία εγγύηση για το περιεχόμενό τους.
  4. Εάν οιοσδήποτε κρίνει ότι θίγεται από τη δημοσίευση ή αναπαραγωγή οιουδήποτε θέματος στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ή από τον τρόπο που αυτό δημοσιεύτηκε ή αναπαράχθηκε, παρακαλείται να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, προκειμένου να διευθετηθεί άμεσα το ζήτημα.
  5. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει, εντούτοις λόγω της φύσης του διαδικτύου δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψή του σε αυτήν και τη χρήση των υπηρεσιών της. Ειδικότερα, η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό στοιχείο με αρνητικές επιπτώσεις για το λειτουργικό σύστημα της ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη / επισκέπτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη / επισκέπτη να έχει θωρακίσει τις συσκευές του με τα κατάλληλα «αντιβιοτικά» λογισμικά και να έχει λάβει όλες τις προφυλάξεις από τέτοιου είδους κακόβουλα προγράμματα.
  6. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα, από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς, διαφημιστικές εταιρείες). Οι διαχειριστές της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ δεν δύνανται να ελέγχουν το περιεχόμενο τούτων και συνακόλουθα δε φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιονδήποτε τρίτων, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς την κείμενη νομοθεσία, καθ’ ότι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των διαφημίσεων είναι οι ως άνω διαφημιζόμενοι, χορηγοί ή δημιουργοί του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.
  7. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης από τον χρήστη / επισκέπτη και την παροχή διάφορων υπηρεσιών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή του κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή του. Με αυτά κάθε φορά που ένας χρήστης επισκέπτεται κάποια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, αυτή ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και μπορεί να προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτήν υπηρεσίες. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη / επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του κόμβου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του κόμβου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για τυχόν λόγους marketing. Τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν τη συσκευή του χρήστη και δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες, αλλά χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες πληροφορίες. Με την περιήγηση του στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ο χρήστης / επισκέπτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται τη χρήση των cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης / επισκέπτης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies, μπορεί ευχερώς να προβεί στην απενεργοποίησή τους από τις ρυθμίσεις του διακομιστή του (browser) ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή.
  8. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.
  9. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, την κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιοσδήποτε δε εκ των ανωτέρω όρος τυχόν καταστεί αντίθετος προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.