Αρχική Blog Σελίδα 127

Κυριακή Των Αγίων Πάντων

Κυριακή Των Αγίων Πάντων

 

  1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται ἐκκλησιαστικά «Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων». Ὅλοι οἱ ἅγιοι ἑορτάζουν σήμερα καί αὐτῶν πού γνωρίζουμε τά ὀνόματα καί αὐτῶν πού δέν τά γνωρίζουμε. Γιά νά πῶ τήν ἀλήθεια, ὅπως τήν νομίζω, τῶν περισσοτέρων ἁγίων δέν γνωρίζουμε τά ὀνόματα, γιατί τά μαρτύρια γίνονταν ὁμαδικά, ἀλλά καί πολλοί ἅγιοι ἐπίτηδες δέν ἤθελαν νά φανερωθεῖ τό ὄνομά τους, γι᾽ αὐτό καί παρέμειναν ἀνώνυμοι. Ἀνώνυμοι λοιπόν ἦταν οἱ περισσότεροι ἅγιοι, γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ σήμερα ὅλους τούς ἁγίους μέ τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων.

Χριστιανοί μου, τό πᾶν εἶναι νά ἁγιάσουμε. Τί νά τά κάνουμε τά πλούτη καί τά μεγαλεῖα, ὅταν αὐτά δέν μᾶς κάνουν εὐτυχισμένους; Καί εὐτυχισμένους ἐννοῶ τό νά ζοῦμε τήν μεγάλη χαρά τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ μέσα μας. Βλέπετε ὅλα φεύγουν καί σβήνονται, ὅλα λησμονοῦνται, ἀλλά μένουν οἱ ἅγιοι.

Ἀλλά τί πρέπει νά κάνουμε, γιά νά ἁγιάσουμε; Ἀπό ὅ,τι φαίνεται, ἀγαπητοί μου, ἀπό τό σημερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο, τό κύριο καί τό βασικό γιά νά ἁγιάσουμε εἶναι νά ἀγαπᾶμε τόν Ἰησοῦ Χριστό πάνω ἀπ᾽ ὅλα καί πιό πολύ ἀπ᾽ ὅλα. Αὐτό εἶναι! Γι᾽ αὐτό στήν προσευχή μας νά λέμε συχνά: Χριστέ μου, κάνε με νά σ᾽ ἀγαπῶ, νά σ᾽ ἀγαπῶ πολύ! Ἀλλά στό σημερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο πού ἀκούσαμε πιό πρίν μᾶς λέγει ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος τί νά κάνουμε γιά νά εἴμαστε αἰώνια δικοί Του. Ἀκοῦστε:

  1. Ὁ Χριστός μᾶς εἶπε νά Τόν ὁμολογοῦμε. «Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγώ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 10,32), μᾶς εἶπε. Δηλαδή νά μή ντρεπόμαστε νά λέμε ὅτι εἴμαστε δικοί Του. Νά λέμε θαρρετά ὅτι πιστεύουμε στόν Ἰησοῦ Χριστό, ὅτι τόν ἔχουμε Θεό μας, ὅτι τόν πιστεύουμε γιά Σωτῆρα μας.

Αὐτό παλαιότερα στοίχιζε τήν ζωή τῶν χριστιανῶν, ἀλλά καί σήμερα στοιχίζει τήν περιφρόνηση καί τήν εἰρωνεία, γιατί οἱ πολλοί χριστιανοί σήμερα δέν ἔχουν τόν Χριστό πάνω ἀπ᾽ ὅλα. Ἔτσι, τό νά ὁμολογεῖς τόν Χριστό θέλει πίστη, θέλει θερμή ἀγάπη σ᾽ Αὐτόν. Ἀλλά στόν λόγο Του ὁ Κύριος σήμερα μᾶς εἶπε μιά φρασούλα, πού εἶναι πολύ δυνατή, καί ἄν τήν ζοῦμε, δέν θά ἀρνηθοῦμε ποτέ τόν Χριστό. Ἀκοῦστε την: «Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί», μᾶς εἶπε. Αὐτό τό «ἐν ἐμοί» εἶναι ἡ ἐπιτυχία, γιά νά μήν γίνουμε ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ. Δηλαδή, τό νά εἴμαστε ἑνωμένοι πάντοτε μέ τόν Χριστό. Τό νά μήν ἀποκοπτόμαστε καθόλου ἀπ᾽ Αὐτόν.  Τό νά προσευχόμαστε σ᾽ Αὐτόν καί νά διαποτιζόμαστε συνέχεια μέ τήν χάρη Του. Ὅποιος ζεῖ αὐτό τό «ἐν ἐμοί», δέν πρόκειται ποτέ νά πάθει τήν μεγάλη ζημιά, τό νά ἀρνηθεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό. Γιατί γιά ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ ἀκούσαμε στήν συνέχεια τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου (στίχ. 10,33). Ἀλλά, χριστιανοί μου, τί νά τήν κάνουμε τήν ζωή μας, ἄν ἔχουμε ἀρνηθεῖ τόν Χριστό; Γι᾽ αὐτό ἄς λέμε καθημερινά καί μία ἄλλη προσευχή, γλυκειά καί δυνατή: «Χριστέ μου – νά λέμε – κάνε με, ὅ,τι καί νά μοῦ συμβεῖ στήν ζωή μου, νά μή σέ ἀρνηθῶ ποτέ»!

  1. Σᾶς εἶπα ὅτι πρέπει νά ἀγαπᾶμε τόν Χριστό πάνω ἀπ᾽ ὅλα. Καί τήν μάνα μας βέβαια καί τόν πατέρα μας βέβαια καί ὅλους πρέπει νά ἀγαπᾶμε, ἀλλά ὄχι παραπάνω ἀπό τόν Χριστό. Ἔτσι εἶπε σήμερα ὁ Κύριος στό Εὐαγγέλιο: «Ὁ φιλῶν πατέρα ἤ μητέρα ὑπέρ ἐμέ οὐκ ἔστι μου ἄξιος». Καί φαίνεται αὐτό, τό ποιόν δηλαδή ἀγαπᾶμε περισσότερο, ἀπό τό ὅτι ἄν αὐτά τά ἀγαπητά οἰκογενειακά πρόσωπα μᾶς ποῦν λόγο ἐνάντιο πρός τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά ὁμολογήσουμε καί σ᾽ αὐτούς τήν πίστη καί ὄχι ἀπό ἀγάπη ἤ σεβασμό πρός αὐτούς νά μήν τούς μιλήσουμε.

Τέλος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός στό σημερινό Του Εὐαγγέλιο μᾶς εἶπε γιά τήν δόξα ἐκείνων πού τά ἐγκατέλειψαν ὅλα καί ἀφιερώθηκαν ἀποκλειστικά σ᾽ Αὐτόν. Μᾶς εἶπε ὅτι θά γίνουν οἱ κριταί οἰκουμένης! Ἔτσι ἀκούσαμε ὅτι εἶπε στόν ἀπόστολο Πέτρο καί τούς δώδεκα μαθητές Του, ὅτι σεῖς «ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθήσῃ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί θρόνου δόξης, καθίσεσθε καί ὑμεῖς ἐπί δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τάς δώδεκα φυλάς τοῦ Ἰσραήλ»! Ὁ Κύριος ἐδῶ μᾶς λέγει γιά «παλιγγενεσία». Δηλαδή γιά δεύτερη γέννηση καί ἀνάπλαση, γιά ἀνακαίνιση τῆς κτίσεως. Γιά νέα δημιουργία. Ἔτσι θά γίνει μέ τήν Δεύτερη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὦ χριστιανοί.  Καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, οἱ Ἅγιοι Πάντες πού ἑορτάζουμε σήμερα, θά εἶναι οἱ «κρίνοντες», δηλαδή οἱ κατακρίνοντες τούς ἁμαρτωλούς, τούς παραβάτες τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Αὐτοί οἱ παραβάτες τῶν θείων ἐντολῶν, πραγματικά, δέν θά μποροῦν σέ τίποτε νά ἀπολογηθοῦν γιά τίς παραβάσεις τους, γιατί, ὁρίστε, ἐδῶ οἱ ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν καί αὐτοί τήν ἴδια ἀνθρώπινη φύση, ὅμως πέτυχαν νά τήν καθαρίσουν ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη τους καί νά δώσουν τόν ἑαυτό τους καθαρό στόν Θεό. Δηλαδή πέτυχαν νά ἁγιάσουν. Καί  σήμερα ἔχουμε τήν «Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων». Παρακαλοῦμε τούς Ἁγίους Πάντες νά πρεσβεύουν γιά μᾶς στόν Κύριο νά μᾶς δίνει τήν Χάρη Του γιά νά ἀκολουθοῦμε τό ἅγιο παράδειγμά τους καί νά εἴμαστε καί ᾽μεῖς μαζί τους στήν Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ τήν ἐπουράνιο, ΑΜΗΝ.

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Σεμινάριο Περί Γάμου & Οικογένειας Από Την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων

Σεμινάριο Περί Γάμου & Οικογένειας Από Την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων

 

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ξεκίνησε μία σειρά σεμιναρίων στο Αίγιο με κεντρικό θέμα «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα του γάμου και της οικογένειας». Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο Κέντρο Νεότητος «Νέοι Ορίζοντες», όπου προσκεκλημένος ήταν ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Δουληγέρης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αχαρνών, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Οι φάσεις εξέλιξης της οικογενειακής ζωής».

Ο π. Νικόλαος ξεκίνησε την ομιλία του χαρακτηρίζοντας την οικογένεια ως ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο, ο οποίος οφείλει να το αξιοποιήσει, αγαπώντας έναν άλλον άνθρωπο με τον οποίο και θα ενώσει τη ζωή του. Και όπως είπε, η σωστή βάση και ο κεντρικός άξονας πάνω στον οποίο θα πρέπει να κινηθούμε σήμερα, δεν μπορεί να είναι άλλος από την ζωντανή πίστη μας στον Χριστό και την ποιότητα αλλά και την χαρά με την οποία αυτή η πίστη τροφοδοτεί  κάθε μας σχέση.

Ακολούθως έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προϋποθέσεις για τον γάμο (έρωτας, οικειότητα, δέσμευση), σημειώνοντας πως η διατήρηση και ανάπτυξη μιας καλής συζυγικής σχέσης απαιτεί πολύ κόπο, προσευχή και διαρκή αγώνα εκ μέρους εκείνων που την αποτελούν. «Για να είναι κάποιος έτοιμος για γάμο πρέπει, κατ’ αρχάς, να διαθέτει κάποια στοιχειώδη ωριμότητα και πνευματική υγεία και όχι να μπαίνει στο γάμο περιμένοντας ότι έτσι θα εξασφαλίσει εύκολες και νόμιμες απολαύσεις ή την ικανοποίηση μόνο των δικών του  αναγκών, όποιες και να είναι αυτές. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι έτσι θα δοκιμάσει μεγάλη απογοήτευση, διότι στον γάμο κανείς δεν παίρνει μόνο αλλά πρέπει και να δώσει», είπε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Πραγματικά χριστιανικοί γάμοι δεν είναι εκείνοι στους οποίους επικρατεί μια επιδερμική γαλήνη αλλά εκείνοι οι οποίοι διακρίνονται για τη γνήσια επικοινωνία και τη βαθειά ένωση των συζύγων που ονομάζουμε κοινωνία. Ο γάμος είναι η στενότερη σχέση, άρα είναι αναπόφευκτο να μην υπάρχουν συγκρούσεις. Το θέμα δεν είναι το να μην υπάρχουν συγκρούσεις αλλά το πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε για να προαχθεί η σχέση χωρίς να φοβόμαστε αν θα αποκαλυφθούν οι διαφορές μας. Αν φοβόμαστε ότι η αποκάλυψη των διαφορών θα καταστρέψει την ενότητα, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε πραγματική κοινωνία. Εδώ είναι απολύτως απαραίτητη η βαθειά βεβαιότητα ότι ο άλλος θα είναι δίπλα μας ό,τι κι αν συμβεί. Η ένωση των συζύγων προάγεται όταν οι συγκρούσεις αντιμετωπίζονται με ειλικρίνεια και ξεδιαλύνονται μέσα από μια διαδικασία που πολλές φορές είναι οδυνηρή μεν, αλλά φέρνει και πολλούς καρπούς όταν βασίζεται στην προοδευτική αλληλοκατανόηση και το συμβιβασμό των διαφορών».

Αφού αναφέρθηκε στα προβλήματα που πιθανόν δημιουργούνται μέσα στην οικογένεια, εξέφρασε την ανάγκη οι σύντροφοι να μάθουν να εκφράζουν τις απόψεις, τις επιθυμίες, τα συναισθήματα και τις γνώσεις τους χωρίς να εξουθενώνουν, να καταργούν ή να βιάζουν ο ένας τον άλλο, αλλά δημιουργώντας μία γνήσια σύζευξη των προσωπικών τους στοιχείων. «Όσοι θέλουν να στηρίξουν το γάμο τους πάνω στο θεμέλιο της πίστης πρέπει να θυμούνται ότι η συγχώρηση και η ανάληψη της ευθύνης μας είναι βασική προϋπόθεση της πνευματικής ζωής. Και πνευματικότητα υπάρχει όχι όταν ευσεβολογούμε ή όταν προσπαθούμε να απορροφήσουμε τον άλλο με το πρόσχημα ότι φροντίζουμε για την σωτηρία του, κάνοντάς του κήρυγμα ή δίνοντας λεπτομερείς οδηγίες στον Θεό για το πώς θα τον σώσει σύμφωνα με το κατά πώς έχουμε εμείς αποφασίσει, αλλά όταν είμαστε ευαίσθητοι και ανταποκρινόμαστε στους πόνους, τις ελπίδες, τους φόβους και τις ανάγκες του. Όταν ζητάμε με ταπείνωση από τον Θεό να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και να ζητάμε συγγνώμη», σημείωσε.

Και ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αχαρνών ολοκλήρωσε την ομιλία του ως εξής: «Η συζυγική σχέση ολοκληρώνεται πραγματικά όταν ο γάμος και η προσωπική ύπαρξη του καθενός είναι θεμελιωμένα πάνω στο θεμέλιο της Χάριτος του Θεού, που είναι η αγάπη πέρα και πάνω από κάθε ανθρώπινη αγάπη. Είναι μεγάλη ενθάρρυνση για τους συζύγους να ξέρουν ότι η αγάπη τους δεν τους δίνει μόνο τη δυνατότητα να κάνουν πλουσιότερη τη ζωή τους αλλά τους ανοίγει και το δρόμο που φέρνει τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Η συντροφικότητα και η αγάπη που μπορούμε να βιώσουμε μέσα στο γάμο είναι ένας ευλογημένος τρόπος να υπηρετήσουμε τον Θεό. Δεν μπορούμε να έχουμε καλή σχέση με  τον Θεό, αν παραμελούμε τη συζυγική μας σχέση. Καθώς ανοιγόμαστε στο Θεό νιώθουμε ότι μας έχει αποδεχθεί, και αποδεχόμενοι την αγάπη Του αποδεχόμαστε τους εαυτούς μας πρώτα και στη συνέχεια τους άλλους. Έτσι δοκιμάζουμε τη χαρά της γνήσιας κοινωνίας που αποτελεί πρόγευση του Παραδείσου!».

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

 

SEMINARIO1SEMINARIO2SEMINARIO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δορυφορική Τηλεοπτική Αναμετάδοση Των Τελετών Αγιοκατατάξεως Του Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη

Δορυφορική Τηλεοπτική Αναμετάδοση Των Τελετών Αγιοκατατάξεως Του Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη

 

Φέρεται εις γνώσιν κάθε ενδιαφερομένου ότι η Εταιρεία διαχείρισης Ελληνικών Δορυφόρων HELLAS SAT έχει προβεί στις δέουσες διευθετήσεις για να καλύψει δορυφορικά σε υψηλή ανάλυση (HD) τον Πατριαρχικό Εσπερινό και την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, με αφορμή την Αγιοκατάταξη του Οσίου Ιακώβου του εν Ευβοία, του επονομαζόμενου και «Με συγχωρείτε», στις 2 και 3 Ιουνίου 2018, από την Ιερά Μονή Οσίου Δαυΐδ του Γέροντος, στη Βόρεια Εύβοια.
Η δορυφορική μετάδοση θα είναι ανοικτή και θα καλύπτει την Ευρώπη μέσω της ευρωπαϊκής δέσμης του δορυφόρου HELLAS SAT 2 και προσφέρεται δωρεάν σε κάθε Μέσο Επικοινωνίας που ενδιαφέρεται να το καλύψει ζωντανά αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που κατέχει δορυφορικό δέκτη με κεραία στραμμένη στο δορυφόρο HELLAS SAT 2 (με ελάχιστη διάμετρο 0,8 m), αφού ρυθμίσει το δέκτη του στα εξής χαρακτηριστικά λήψης:
Δορυφόρος: HELLAS SAT 2, 39 Μοίρες Ανατολικά

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ημερομηνία: Σάββατο 2 Ιουνίου 2018
Χρόνος Μετάδοσης: (15.00 UTC – 18.30 UTC ή 6.00 μ.μ. – 9.30 μ.μ. ώρα Ελλάδος)

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ημερομηνία: Κυριακή 3 Ιουνίου 2018
Χρόνος Μετάδοσης: ( 04.00 UTC – 9.00 UTC ή 07.00 π.μ. – 12.00 μ. ώρα Ελλάδος)

Και για τα δύο γεγονότα τα στοιχεία εκπομπής από το δορυφόρο είναι τα ίδια και είναι τα πιο κάτω:
Ευρωπαϊκή Κάλυψη HELLAS SAT 2
Carrier Standard: DVB-S2
Modulation type: 8-PSK
Downlink Central Frequency:  11080.5V
FEC: 3/4
Symbol Rate:  7.400 Msys
Bandwidth:  9 MHz

Ο αριθμός τηλεφώνου του συνεργείου εξωτερικών μεταδόσεων είναι ο 6949127313 (κ. Θωμάς Χίσος).
Ενημερώνουμε, επίσης, ότι θα υπάρχει ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση και από το YOUTUBE στο κανάλι RumOrthodox: https://www.youtube.com/user/R umOrthodox

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ευχαριστεί ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο της HELLAS SAT κ. Χριστόδουλο Πρωτοπαπά και τους συνεργάτες του, για το ότι η Εταιρεία HELLAS SAT ανέλαβε εξ ολοκλήρου την πρωτοβουλία, αλλά και το κόστος, για την ζωντανή τηλεοπτική αναμετάδοση του ιστορικού αυτού Εκκλησιαστικού Γεγονότος.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

agios-02-01-01

Ιερά Προσευχή Για Τα Παιδιά Που Δίνουν Πανελλήνιες Εξετάσεις Στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος

Ιερά Προσευχή Για Τα Παιδιά Που Δίνουν Πανελλήνιες Εξετάσεις Στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος

 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Τοπική κατά Χαλκίδα Εκκλησία, με την πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου και των συνεργατών του Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως προσευχήθηκε ιδιαιτέρως για τα παιδιά, που πρόκειται να διαγωνισθούν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Τρεις μικρές Ιερές Αγρυπνίες ετελέσθησαν, την Δευτέρα 28 Μαΐου το βράδυ, στον Ι. Ναό Ευαγγελιστρίας Ιστιαίας, στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Μαντουδίου και στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου στη Χαλκίδα, στις οποίες προσκλήθηκαν από τον Σεβασμιώτατο και συμμετείχαν όλοι οι υποψήφιοι προς εισαγωγήν σε Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Πατρίδος μας, όπως και όλα τα μέλη της Τοπικής μας Εκκλησίας, προκειμένου να προσευχηθούν για την επιτυχία τους.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος προξήρχε στη Θεία Λειτουργία της Χαλκίδος και κήρυξε τον θείο λόγο στους πολλούς υποψηφίους πού συμμετείχαν και κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων, ευχόμενος παράλληλα καλή επιτυχία, ενώ τους προσέφερε και από μία Ιερά Εικόνα με προσωπική του ευχή και αφιέρωση, η οποία είχε ως θέμα της την διάσωση του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος περπάτησε πάνω στα κύματα κατόπιν εντολής του Κυρίου Ιησού Χριστού, και δεν βυθιζόταν όσο κοιτούσε το Χριστό, ενώ όταν κοίταξε προς τα άγρια κύματα ολιγοπίστησε και άρχισε να βυθίζεται. Τότε φώναξε «Κύριε σώσε με» κι ο Κύριος τον έσωσε κρατώντας τον από το χέρι.

Έτσι, συμβούλεψε τους μαθητές, ο Σεβασμιώτατος, να ενεργούν με πίστη στη ζωή και τις δυσκολίες της έχοντας την ελπίδα τους πάντα στο Χριστό.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

IMX_4.ThLeitourgiaPanellinies_28.5.2018_001IMX_4.ThLeitourgiaPanellinies_28.5.2018_002IMX_4.ThLeitourgiaPanellinies_28.5.2018_003IMX_4.ThLeitourgiaPanellinies_28.5.2018_004IMX_4.ThLeitourgiaPanellinies_28.5.2018_005IMX_4.ThLeitourgiaPanellinies_28.5.2018_006IMX_4.ThLeitourgiaPanellinies_28.5.2018_007IMX_4.ThLeitourgiaPanellinies_28.5.2018_008IMX_4.ThLeitourgiaPanellinies_28.5.2018_009IMX_4.ThLeitourgiaPanellinies_28.5.2018_010

Πανήγυρεις Της Αγίας Τριάδος Στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος

Πανήγυρεις Της Αγίας Τριάδος Στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος

 

Σε όλο το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της Ι. Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων υπάρχουν Ενοριακοί Ι. Ναοί αλλά και γραφικά Εξωκκλήσια, τα οποία τιμώνται στο Όνομα της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος και πανηγυρίζουν, κατά την παράδοση, την Εορτή του Αγίου Πνεύματος.
Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης της Τοπικής Εκκλησίας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, κατά την φετινή εορτή μετέβη σε δύο πανηγυρίζουσες Ενορίες και προεξήρχε των Ιερών Ακολουθιών, επί κεφαλής του Ιερού Κλήρου και του ευσεβούς Λαού.
Την Κυριακή 27 Μαΐου 2018 το απόγευμα μετέβη στην Ενορία της Βλαχιάς Κηρέως, όπου χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό, στον οποίον συμμετείχε πληθύς Ιερέων των γύρω περιοχών, προεξάρχοντος του Πρωτοσυγκέλλου του Αρχιμ. Νικοδήμου Ευσταθίου και προεξήρχε στην Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Αγίας Τριάδος στους δρόμους του χωριού, με την παρουσία πολλών χριστιανών.
Μετά την Λιτανεία εψάλη, στο προαύλιο του Ι. Ναού, η Αρτοκλασία και στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος κήρυξε τον θείο λόγο, ενώ τους ύμνους έψαλλε Χορός μαθητών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι> Μητυροπόλεως, υπό την διεύθυνση του κ. Στυλιανού Μπενή.
Την Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 το πρωί, ο Σεβασμιώτατος μετέβη στην Ενορία της Στροφυλιάς, όπου χοροστάτησε κατά τον Όρθρο, προεξήρχε στην Θεία Λειτουργία, στην οποία συμμετείχαν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί, προς τους οποίους κήρυξε τον θείο λόγο.
Με τον Σεβασμιώτατο συλλειτούργησαν ο Πρωτοσύγκελλός του Αρχιμ. Νικόδημος Ευσταθίου, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Νηλέως και Αιγαίων Πρωτοπρεσβ. Κωνσταντίνος Λιάσκος, ο Πρεσβ. Βασίλειος Μάρκου – Εφημέριος Πηλίου, ο Εφημέριος της Ενορίας Πρεσβ. Ναούμ Σταύρου και ο Διάκ. Νικόλαος Πριμηκύριος.
Μετά την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος μετέβη στην πανηγυρίζουσα Ενορία Τρουπίου Κηρέως, φθάνοντας δε την ώρα της Απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, την οποία τέλεσε  ο Εφημέριος Δαφνούσας (στην οποία ανήκει και του Τρούπι) Οικον. Νικόλαος Βερνέζος και κήρυξε τον θείο λόγο στους ευλαβείς χριστιανούς, ενώ ευλόγησε και το φαγητό-πανηγύρι, το οποίο προσέφερε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας, παρακαθήσας μετά του Διακόνου του στην παρατεθείσα εόρτια τράπεζα στην αυλή της Εκκλησίας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

IMX_1.EsperinosAgTriadosVlaxia_27.5.2018_001IMX_1.EsperinosAgTriadosVlaxia_27.5.2018_002IMX_1.EsperinosAgTriadosVlaxia_27.5.2018_003IMX_1.EsperinosAgTriadosVlaxia_27.5.2018_004IMX_1.EsperinosAgTriadosVlaxia_27.5.2018_005IMX_2.ThLeitourgiaAgPnevmatos_Strofylia_28.5.2018_001IMX_2.ThLeitourgiaAgPnevmatos_Strofylia_28.5.2018_002IMX_2.ThLeitourgiaAgPnevmatos_Strofylia_28.5.2018_003IMX_2.ThLeitourgiaAgPnevmatos_Strofylia_28.5.2018_004IMX_3.AgPnevmatos_Troupi_28.5.2018_001IMX_3.AgPnevmatos_Troupi_28.5.2018_002IMX_3.AgPnevmatos_Troupi_28.5.2018_003IMX_3.AgPnevmatos_Troupi_28.5.2018_004IMX_3.AgPnevmatos_Troupi_28.5.2018_005

 

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Για Τους Μαθητές Στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Για Τους Μαθητές Στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης

 

Ἀνακοινώνεται ὅτι τό βράδυ τῆς Τετάρτης 6ης Ἰουνίου 2018, καί ἀπό ὥρας 20.00 ἕως 22.00, στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων τῆς πόλεως Ρεθύμνης, θά τελεσθεῖ ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία γιά τόν πνευματικό ἐπιστηριγμό τῶν μαθητῶν πού θά διαγωνισθοῦν στίς Πανελλαδικές Ἐξετάσεις.

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

Συνάντηση Αντιπροσωπείας Της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Της Εκκλησίας Κρήτης Με Βουλευτές

Συνάντηση Αντιπροσωπείας Της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Της Εκκλησίας Κρήτης Με Βουλευτές

 

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μετά τά κατά καιρούς διαβήματά Της πρός τήν Πολιτεία, ἀπό τό περασμένο ἔτος, γιά τήν προτεινόμενη ἀναθεώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ὅπως παρουσιάζεται σέ σχέδιο ἐπιστημονικῆς ὁμάδας, μέ ὁμόφωνη Ἀπόφασή Της προσκάλεσε ὅλους τούς Βουλευτές τῆς Κρήτης, γιά νά τούς μεταφέρει τίς θέσεις Της γιά τό σημαντικό θέμα αὐτό.
Τήν Ἱερά Σύνοδο, ἐκτός τῶν ἄλλων, ἀπασχολεῖ τό ἄρθρο 3, πού σύμφωνα μέ τή δημοσιευμένη πρόταση τῆς παραπάνω ὁμάδας, ὑπό τόν κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο, ἀναπληρωτή Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν, διαγράφεται ἡ οὐσιαστική σχέση τῆς Πολιτείας μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Ἑλλάδα, καί συγκεκριμένα εἰσάγεται ἡ πρόταση: «Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη». Αὐτό οὐσιαστικά σημαῖνει τήν κατάργηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ταυτότητας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης στό προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος.
Στή συνάντηση αὐτή, ἡ ὁποία ἔγινε σέ καλό κλῖμα, τήν Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, στήν αἴθουσα συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στό Ἡράκλειο, τριμελής ἐξουσιοδοτημένη ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο Ἀντιπροσωπεία, ἀποτελούμενη ἀπό τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τούς Σεβ. Μητροπολῖτες Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριο καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο, παρόντος καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Ζαχαρία Ἀδαμάκη, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Συνδέσμων Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, συνομίλησε μέ τούς Βουλευτές Ἡρακλείου κ. κ. Νικόλαο Ἡγουμενίδη, Ἰωάννη Μιχελογιαννάκη, Ἐλευθέριο Αὐγενάκη καί Βασίλειο Κεγκέρογλου. Ὁ Βουλευτής Ἡρακλείου κ. Νικόλαος Ἡγουμενίδης, ἐκπροσώπησε καί τούς Βουλευτές Χανίων, κ. Ἀντώνιο Μπαλωμενάκη καί κ. Εὐαγγελία Βαγιωνάκη. Ἐπιστολές καί μηνύματα ἀπέστειλαν οἱ Βουλευτές Ἡρακλείου  κ. κ. Σωκράτης Βαρδάκης καί Σπυρίδων Δανέλλης, καί οἱ Βουλευτές Λασιθίου κ. κ. Ἐμμανουήλ Θραψανιώτης καί Ἰωάννης Πλακιωτάκης.
Ἡ Συνοδική Ἀντιπροσωπεία ἐνημέρωσε τούς Βουλευτές γιά τήν πλήρη ἀντίθεση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης στή διαγραφή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτή περιγράφεται στό σχέδιο ἀλλαγῆς τοῦ Συντάγματος, καί μάλιστα στό ἄρθρο 3 μέ τήν προσθήκη τῆς φράσης ὅτι: «Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη». Μέ τήν προτεινόμενη αὐτή ἀφαίρεση, καταργεῖται ὁ ἰσχύων Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἡμιαυτόνομης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης (Νόμος 4149/1961), ἡ ὁποία ὑπάγεται στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἐπί πλέον, ἡ Συνοδική Ἀντιπροσωπεία ἔθεσε καί ἄλλα σημεῖα τοῦ σχεδίου ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος.
Οἱ Βουλευτές ἄκουσαν μέ πολλή προσοχή ὅσα εἰπώθηκαν καί ἀφοῦ ἀκολούθησε διαλογική συζήτηση, τοποθετήθηκαν καταληκτικά, ὡς ἑξῆς:
– Ἰωάννης Μιχελογιαννάκης: «Δέν ἔχομε λάβει συγκεκριμένη ἀπόφαση γιά τό θέμα αὐτό. Βρισκόμαστε σέ διαρκῆ διάλογο, στόν ὁποῖο θά σεβαστοῦμε ὅλες τίς φωνές καί δή τή φωνή τῆς Ἐκκλησίας».
– Νικόλαος Ηγουμενίδης: «Θά μελετηθεῖ τό νομικό σκέλος τοῦ θέματος πού τέθηκε καί στό πλαίσιο τοῦ διαλόγου θά διευκολύνουμε τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης νά ἔλθει σέ ἐπικοινωνία μέ τήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή».
– Ελευθέριος Αυγενάκης: «Εἶναι ὑποχρέωση τῆς παράταξης τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἀλλά καί προσωπική μου, ὡς Βουλευτῆ Ἡρακλείου, ἡ ἀνάδειξη καί ἡ προστασία τοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας συνοδικά καί δή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Εἰδικά δέ, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στό προτεινόμενο πρός ἀναθεώρηση ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος, θεωρῶ ὅτι διακατέχεται ἀπό δογματισμό καί δυσκαμψία καί ἀποτυπώνει μιά πρωτόγνωρη πραγματικότητα γιά τήν Ἱστορία τοῦ Ἔθνους καί τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας. Εἴμαστε ἀντίθετοι μέ τήν τροποποίηση αὐτή καί θά κάνουμε ὅ,τι εἶναι δυνατό νά ὑπερασπιστοῦμε τό ρόλο καί τήν ἀποστολή τῆς Ἡμιαυτόνομης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης».
– Βασίλειος Κεγκέρογλου: «Ἔχουμε χαρακτηρίσει ὡς παράταξη ἀπαράδεκτη καί ἀντισυνταγματική τή διαδικασία ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος τῆς Ἐπιτροπῆς Κατρούγκαλου. Ἀπορίας ἄξιον τυγχάνει τό γεγονός ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπή φαίνεται νά προωθεῖ διακοπή τῆς σχέσης τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί κυρίως ὅτι ἀφαιρεῖ κάθε Συνταγματικό στήριγμα τῆς Ἡμιαυτόνομης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Ὡς παράταξη, καταθέσαμε συγκεκριμένη ἄποψη γιά τό πῶς πρέπει νά διαμορφωθοῦν οἱ σχέσεις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας, μέ τούς ἀναγκαίους, ἀλλά διακριτούς ρόλους».
Τέλος, συμφωνήθηκε νεώτερη συνάντηση γιά τό σημαντικό θέμα αὐτό, ὅπως καί γιά ἄλλα σπουδαῖα θέματα, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

unnamed

‘Εκθεση Αγιογραφίας Στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων

‘Εκθεση Αγιογραφίας Στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων

 

30ή Μαΐου 2018

Στο Κέντρο Νεότητος «Νέοι Ορίζοντες» θα… χτυπά μέχρι το Σάββατο

η «καρδιά» της Βυζαντινής Αγιογραφίας

 

Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα στο Κέντρο Νεότητος «Νέοι Ορίζοντες» τα εγκαίνια της εκθέσεως των έργων των μαθητών της Σχολής Βυζαντινής Αγιογραφίας και Ζωγραφικής της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Εκπροσωπώντας τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Αμβρόσιο, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης  π. Ιωακείμ Βενιανάκης, ως υπεύθυνος της Σχολής Αγιογραφίας έκανε ιδιαίτερη μνεία στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων τού 2ου και του 9ου δημοτικού σχολείου Αιγίου, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να σημειωθεί φέτος μια αξιόλογη αύξηση των «μικρών» σπουδαστών, οι οποίοι «αγγίζουν» πλέον τους 50!

Ακολούθως, ευχαρίστησε τους γονείς που εδώ και χρόνια στηρίζουν την αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία και εμπιστεύονται τα παιδιά τους στους έμπειρους καθηγητές τους και συγκεκριμένα στον Πρωτοπρεσβύτερο π. Νικόλαο Κίτσο, τους κ. Ευάγγελο Γκίνη και Αθανάσιο Παπαγιαννακόπουλο αλλά και την πρεσβυτέρα κ. Καικιλία Γιαννακοπούλου.

Για το τέλος άφησε τους μαθητές (μικρούς και μεγάλους), τους οποίους συνεχάρη για την αφοσίωση, την μεγάλη προσπάθεια και τον κόπο τους, καθώς, όπως είπε, χάρη στην εμπειρία και τις γνώσεις των διδασκόντων, αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο το ταλέντο τους, παρουσιάζοντας κάθε χρόνο έργα υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Αμέσως μετά οι επισκέπτες περιηγήθηκαν στον χώρο της έκθεσης (πρώτος όροφος Κέντρου Νεότητος), η οποία περιλαμβάνει έργα Βυζαντινής Αγιογραφίας του τμήματος ενηλίκων καθώς και έργα σχεδίου και ζωγραφικής του παιδικού τμήματος.

Η Ιερά Μητρόπολις παρακαλεί το φιλότεχνο κοινό τής Αιγιάλειας να τιμήσει με την παρουσία του τις προσπάθειες των μαθητών. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 2 Ιουνίου, οι ώρες επίσκεψης είναι καθημερινά από τις 6μ.μ. έως τις 8μ.μ., ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

 

EKTHESI1EKTHESI2EKTHESI3EKTHESI4EKTHESI5EKTHESI6EKTHESI7EKTHESI8EKTHESI9

 

 

 

«Η Αλεξανδρινή Εκκλησία διακονεί πάντοτε την ορατή Διορθόδοξη Ενότητα»

«Η Αλεξανδρινή Εκκλησία διακονεί πάντοτε την ορατή Διορθόδοξη Ενότητα»

 

Εκδηλώσεις στο Μαυροβούνιo για τους Νεομάρτυρες της Τσαρικής οικογένειας Νικολάου Β’ Ρομανώφ

Επί τη ευκαιρία τετραήμερων εκδηλώσεων (19 – 22 Μαϊου) για τους Νεομάρτυρες της Τσαρικής Οικογένειας Νικολάου Β’  Ρομανώφ, που οργάνωσε από κοινού η Ιερά Μητρόπολη Μαυροβουνίου και η Αυτοκρατορική Ορθόδοξη Παλαιστινιακή Κοινωνία, έγιναν Αρχιερατικά Συλλείτουργα, εκθέσεις ιστορικών φωτογραφιών, αποκαλύψεις μνημείων και Διαλέξεις, στις μεγάλες πόλεις και σταιστορικά Μοναστήρια του Μαυροβουνίου.

Στο Πατριαρχικό του Μήνυμα ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος κ.κ. Θεόδωρος Β’ τόνισε ότι «το άγιο αίμα των Μαρτύρων από την Αρχαία Εκκλησία έως και των ημερών μας, ποτίζει αενάως το Δένδρο της ορατής ενότητας της Ορθοδοξίας».

Επικεφαλής των εκδηλώσεων ήταν ο τοπικός Ποιμενάρχης και γνωστός Κορυφαίος Ορθόδοξος Θεολόγος Σεβ. Μητροπολίτης Μαυροβουνίου κ. Αμφιλόγχιος Ράντοβιτζ, με τη συμμετοχή του εκπροσώπου του Αλεξανδρινού Προκαθημένου επί των εξωτερικών υποθέσεων Σεβ. Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ, των Ρώσων Αρχιερέων κ. Αυγουστίνου και κ. Μιχαήλ και των Σέρβων Αρχιερέων κ. Λουκιανού, κ. Ιωαννικίου και κ. Κυρίλλου, ως επίσης και Επισκεπτών από τη Ρωσία και Τοπικών παραγόντων. Στην έναρξη των εκδηλώσεων διαβάστηκε στα σερβικά και στα ρωσικά το Πατριαρχικό Μήνυμα του Αλεξανδρινού Προκαθημένου κ.κ. Θεοδώρου Β’, με ταυτόχρονη ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση στο εθνικό δίκτυο της Χώρας μέσω του Εκκλησιαστικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Μαυροβουνίου.

Ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος κ.κ. Θεόδωρος Β’, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «οι Νεομάρτυρες της Τσαρικής Οικογένειας του Νικολάου Β’ Ρομανώφ μας ενώνουν όπως μας ενώνουν οι άγιοι Μάρτυρες της Αρχαίας Εκκλησίας. Η προβολή της ενότητας της Ορθοδόξου Εκκλησίας προβάλλει επιτακτική στις ημέρες μας, γι’ αυτό θα πρέπει να συσφίξουμε τις μετ’ αλλήλων σχέσεις μας ως Μελών ενός και του αυτού Σώματος, τουτέστι της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, η οποία κατέχει ανόθευτο και απαραχάρακτο τον θησαυρό της πίστεως, της αγάπης και της ελπίδας».

«Αυτήν την εν Κυρίω ενότητα», υπογράμμισε ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος, «πρέπει να διακονούν όλες οι κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες, φυλάσσοντας την αποστολική επιταγή “τηρείν την ενότητα του Πνεύματος” (Εφεσ. δ’,3), ενωμένες εν αγάπη, η οποία κατά τον Απόστολο Παύλο είναι “σύνδεσμος της τελειότητος” (Κολ. γ’,14), παραμερίζοντας κάθε εμπόδιο η μικροφιλοτιμία, στο όραμα του μεγάλου σκοπού: να δώσει φωτεινή και διαυγή τη μαρτυρία Της στον ανήσυχο σύγχρονο κόσμο».

Αναφερόμενος ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος κ. Θεόδωρος Β’ στη συμβολή των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Σερβίας διά την ορατή Ορθόδοξη Ενότητα των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών τόνισε ότι «αξιομνημόνευτη είναι η συμβολή της Εκκλησίας της Σερβίας, η οποία πιστή προς το σκοπό της ενότητας, προσηλώνεται θυσιαστικά πολλές φορές και μετά ζήλου προς τον ιερό αυτό στόχο. Ως προς την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας, απλώς να επισημάνουμε, ότι πιστά και σταθερά, διασώζοντας την παράδοση της γονιμοποιήσεως του σπερματικού λόγου με το Λόγο του Θεού, την συνάντηση του ελληνικού φιλοσοφικού λόγου με το χριστιανικό, διακόνησε και θα διακονεί πάντοτε, σε ό,τι συμβάλλει στην ανάδειξη της Διορθοδόξου ενότητας, αφού φέρει επί των ώμων Της το βάρος της Αλεξανδρινής Ιστορίας, της Αλεξανδρινής κοσμόπολης και την διαχρονική οικουμενικότητα της σκέψης Της, πέρα και πάνω από έθνη και φυλές».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαυροβουνίου κ. Αμφιλόγχιος ευχαρίστησε δημόσια την Α.Θ.Μ. τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο κ.κ. Θεοδώρο Β’ για τη προσωπική του διακριτική συμβολή να ενισχύεται συνέχεια η Ορθόδοξη ορατή ενότητα των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών  και των Προκαθημένων μας και μάλιστα για  τη πολυσήμαντη συνετή συμβολή του κατά τας εργασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης. Επίσης, συνεχάρη τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο για τη μεγάλη Ιεραποστολική δράση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αφρικανική Ήπειρο και την προσωπική ευαισθησία του ιδίου να προστατευθούν με κάθε τρόπο οι εμπερίστατοι αδελφοί μας που υποφέρουν και τα άπορα ορφανά παιδιά της Αφρικής. Ο άγιος Μαυροβουνίου κ. Αμφιλόγχιος απεύθυνε πρόσκληση προς τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο κ.κ. Θεόδωρο Β’ να επισκεφθεί το Μαυροβούνιο, για να καταθέσει και να ευλογήσει θεμέλιο λίθο για το κτίσιμο του πρώτου Νέου Ιερού Ναού  που θα είναι αφιερωμένος εις τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο, πρώτον Επίσκοπο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας και Προκάτοχο του Πατριάρχου μας.

Εκ του Πατριαρχείου

123

Λαμπρός ο εορτασμός του Αγ. Πνεύματος στην Καλαμάτα

Λαμπρός ο εορτασμός του Αγ. Πνεύματος στην Καλαμάτα

 

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η εορτή του Αγίου Πνεύματος στην Μητρόπολη Μεσσηνίας.

Επίκεντρο του εορτασμού ήταν ο ενοριακός Ιερός Ναός Αγίας  Τριάδος Καλαμάτας.

Κατά τον Εσπερινό προεξήρχε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιάς,  Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Μεσσηνίας, ο οποίος κήρυξε και το Θείο Λόγο.

Την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος από ιερείς της πόλης.

Ακολούθησε Αρτοκλασία υπέρ υγείας και ενισχύσεως των μελών του τοπικού Δικαστικού Σώματος.

Πλήθος πιστών συμμετείχε στις Ιερές Ακολουθίες, προκειμένου να λάβει τη Θεία Χάρη του Παναγίου Πνεύματος.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

GTS_9658GTS_9673GTS_9675GTS_9698GTS_9702GTS_9708GTS_9749GTS_9750GTS_9775

Τριήμερο Προσκήνυμα Στην Ανδρο Από Την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων

Τριήμερο Προσκήνυμα Στην Ανδρο Από Την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων

 

 

29η Μαΐου 2018

Τριήμερο προσκύνημα στην Άνδρο

 

Προσκυνηματική επίσκεψη στη νήσο Άνδρο πραγματοποίησε το τριήμερο 25-27 Απριλίου η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Αμβρόσιο, ο οποίος συνοδευόταν από ιερείς και ομάδα ευλαβών χριστιανών από το Αίγιο, την Πάτρα, την Κόρινθο και την Αθήνα.

Η συγκεκριμένη δράση ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας του Σεβασμιωτάτου που θέλησε με αυτόν τον τρόπο να προσφέρει ένα «δώρο αγάπης» σε συνεργάτες και φίλους, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους, με σκοπό να αναδείξει τον Άγιο Νικόλαο τον εν Βουνένοις, η Κάρα του οποίου έχει αποθησαυρισθεί στην ομώνυμη Ιερά Μονή τής νήσου.

Ένα λεωφορείο με 10 περίπου ιερείς και 40 προσκυνητές αναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης για το λιμάνι της Ραφήνας, όπου το απόγευμα επιβιβάστηκαν σε πλοίο της γραμμής με προορισμό την Άνδρο, στην οποία αφίχθησαν αργά το απόγευμα για να τακτοποιηθούν και να καταλύσουν στο «Perrakis hotel», που βρίσκεται στο Κυπρί.

Το πρωί της επόμενης ημέρας άπαντες αναχώρησαν για την ανδρική Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου, η οποία βρίσκεται πλησίον του χωριού «Αποίκια» και συγκεκριμένα  στην περιοχή «Ώρες», που έλαβε το εν λόγω όνομα επειδή εκεί παλαιά ανέβαιναν οι άρχοντες και οι ναυτικοί του νησιού για να ακούσουν την Ακολουθία των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών. Με μακρόχρονη και έντονη ιστορική παρουσία στα θρησκευτικά και εθνικά δρώμενα της πατρίδος μας η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου καθίσταται σημείο αναφοράς ανάμεσα στα μοναστικά κέντρα της Ελλάδος.

Στην τελεσθείσα Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο σεπτός Ποιμενάρχης μας, ενώ λίγο πριν την Απόλυση οι προσκυνητές συμμετείχαν στο Κοινό Ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στην Ιερά Μονή φυλάσσονται πολλά ιερά λείψανα ανεκτίμητης θρησκευτικής αξίας και όχι μόνο, τα οποία προσκύνησαν ευλαβικά οι επισκέπτες. Μεταξύ αυτών η ιερά εικόνα της Παναγίας της Μυροβλύτισσας «Ρίζα του Ιεσσαί» (βρίσκεται στο Καθολικό και προέρχεται από τον Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών Κωνσταντινουπόλεως από τον 16ο αιώνα όταν την μετέφεραν πατέρες της Μονής από το Μετόχι Βλάχ – Σαράι), τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου του Ιεράρχου, η ευωδιάζουσα και θαυματουργή Τιμία Κάρα του Αγίου Νικολάου του Νέου (εν Βουνένοις), η γνάθος του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, η χείρα της Αγίας Μακρίνης αδελφής του Μ. Βασιλείου, τμήμα της Κάρας του Αγίου Ιωσήφ του Αριμαθαίας, ο μηρός τού Αγίου Μεγαλομάρτυρα Ιακώβου του Πέρσου και πλήθος άλλων τιμίων λειψάνων.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής και η Αδελφότητα παρέθεσαν πρωινό στο Σεβασμιώτατο και τους συνοδούς του, οι οποίοι έγιναν δεκτοί με πολλή ευγένεια και αγάπη, εκφράζοντας από την πλευρά τους ευχαριστίες για την άψογη φιλοξενία.

Την ίδια ημέρα οι προσκυνητές επισκέφθηκαν τις Ιερές Μονές Αγίας Μαρίνας και Παναχράντου. Η πρώτη, με το αγίασμα και την ιερά εικόνα τής Αγίας Μαρίνας, βρίσκεται επίσης πλησίον των Αποικίων, έχει ανακαινισθεί πρόσφατα και είναι αφιερωμένη στην Μεγαλομάρτυρα του 3ου αιώνα μ.Χ. Χρονολογείται από το 1325, όταν στην περιοχή «Λίτρες» παρουσιάζεται με θαυματουργό τρόπο η Αγία Μαρίνα σε γέροντα ασκητή και του υποδεικνύει να βρει την εικόνα της σε μια σχισμή ενός βράχου, όπως και έγινε. Κατά τον 16ο αιώνα το μοναστήρι καίγεται τρεις φορές από επιδρομές πειρατών, αλλά ο Ιερομόναχος Σωφρόνιος καταφέρνει να το ανακαινίσει, πουλώντας την περιουσία του στην Πελοπόννησο. Το μετατρέπει σε γυναικείο μοναστήρι, που έφθασε να φιλοξενεί ακόμη και 100 Μοναχές. Η Αγία Μαρίνα της Άνδρου έχει κάνει πολλά θαύματα τις τελευταίες δεκαετίες, με γνωστότερο το θαύμα της θεραπείας τού μικρού Ανδρέα Βασιλείου από την Κύπρο.

Οι επισκέπτες, αφού προσκύνησαν την ιερά εικόνα της Αγίας αλλά και την επίσης θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στην οποία ανθούν θαυματουργικά ξερά κλαδιά από κρίνα κατά τον Δεκαπενταύγουστο, έγιναν δεκτοί από τον Καθηγούμενο, Γέροντα Κυπριανό Χειμωνά, που φημίζεται για τη φιλοξενία του αλλά και για τις άοκνες προσπάθειές του για την ανακαίνιση της Ιεράς Μονής.

Με τη σειρά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Αρχιμανδρίτη π. Κυπριανό και την Αδελφότητα για την εγκάρδια υποδοχή και φιλοξενία που επεφύλαξαν σε όλους τους προσκυνητές. Σημείωσε δε το σπουδαίο πνευματικό και ιεραποστολικό έργο που επιτελεί η Αδελφότητα και ευχήθηκε ο Θεός να τις ενισχύει στη Διακονία τους.

Το προσκυνηματικό πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας ολοκληρώθηκε το απόγευμα με επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναχράντου, η οποία βρίσκεται… γαντζωμένη στη θέση «Καταφύγιο» στη βόρεια πλαγιά του όρους «Γερακώνες», περιστοιχισμένη από βραχώδεις όγκους! Σύμφωνα με την παράδοση, κτίστηκε από τον Αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά το 963-969, κατά την επιστροφή του από την εκστρατεία κατά των Αράβων της Κρήτης. Εκεί φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και η Κάρα του Αγίου Παντελεήμονος, η οποία μεταφέρθηκε από την Κωνσταντινούπολη το 1705. Στην Ιερά Μονή ήταν φυλακισμένος ο μοναχός Χριστόφορος Παπουλάκος, ο οποίος γεννήθηκε στα Άρμπουνα Καλαβρύτων.

Ηγούμενος είναι ο πατήρ Ευδόκιμος Φραγκουλάκης, που υπηρετεί την Ιερά Μονή από το 1957 (!) και ο οποίος, ως άψογος οικοδεσπότης, υποδέχθηκε τους προσκυνητές που τους ξενάγησε κάνοντας μία σύντομη αναφορά στο ιστορικό της. Μάλιστα, ο π. Ευδόκιμος εδέχθη τα ειλικρινή συγχαρητήρια των προσκυνητών για το ότι έχει καταστήσει με τις άοκνες φροντίδες του την Ιερά Μονή έναν επίγειο παράδεισο, στον οποίο έρχονται καθημερινά εκατοντάδες πιστών για να ξεκουραστούν ψυχικά και να ανανεωθούν πνευματικά.

Η τρίτη και τελευταία ημέρα παραμονής στην Άνδρο περιελάμβανε πρωινή επίσκεψη στην μεγαλύτερη Ιερά Μονή της νήσου, αυτή της Ζωοδόχου Πηγής ή της Αγίας, που βρίσκεται ανάμεσα στο Γαύριο και το Μπατσί. Αρχικά στο Μοναστήρι διέμεναν καλόγεροι μέχρι το 1928, όμως από εκεί κι έπειτα μετατράπηκε σε γυναικείο. Οι επισκέπτες θαύμασαν την βυζαντινού ρυθμού εκκλησία με το ξυλόγλυπτο τέμπλο, ενώ ξεναγήθηκαν στη βιβλιοθήκη, το μουσείο με ιερά άμφια και σκεύη καθώς και στην αίθουσα όπου περιέχει συλλογή προϊστορικών εργαλείων. Ακολούθως έγιναν δέκτες της αγάπης και της φιλοξενίας της μικρής Αδελφότητος. Τις ευχαριστίες όλων εξέφρασε ο Σεβασμιώτατος προς την  Οσιωτάτη Καθηγουμένη και την Ιερά Αδελφότητα, στις οποίες ευχήθηκε να έχουν πλουσία την Χάρη του Αναστάντος Χριστού.

Αργά το απόγευμα της Παρασκευής οι προσκυνητές επέστρεψαν στο Αίγιο. Γενική ήταν η ικανοποίηση όλων για τις απίστευτες εμπειρίες που βίωσαν με την επίσκεψη στα Ιερά Προσκυνήματα της Άνδρου, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Αμβρόσιο για την πνευματική ανάταση που ένιωσαν αλλά και για το θρησκευτικό δέος που… πλημμύρισε τις ψυχές τους!

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

 

ANDROS1ANDROS2ANDROS3ANDROS4ANDROS5ANDROS6ANDROS7ANDROS8ANDROS9ANDROS10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκδήλωση Μνήμης Για την Αλώση Της Κωνσταντινουπόλεως

Εκδήλωση Μνήμης Για την Αλώση Της Κωνσταντινουπόλεως

 

«ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ» ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, 8.00 μ.μ.

Αίθουσα «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ» (Ωδείο Ρεθύμνου)

 

Την Τετάρτη 30ή Μαΐου 2018 και ώρα 8.00 μ.μ., η Σχολή Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιήσει Εκδήλωση Μνήμης για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως (29 Μαΐου 1453) με τίτλο «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ», στην αίθουσα «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ» (Ωδείο Ρεθύμνου).

Η Χορωδία της Σχολής, υπό την διεύθυνση του μουσικολ. κ. Ευαγγέλου Καπαϊδονάκη, Πρωτοψάλτου και Διευθυντού της Σχολής, θα αποδώσει Ύμνους και Άσματα της Αλώσεως.

Την Εκδήλωση θα παρουσιάσει ο κ. Γεώργιος Σηφάκης, Θεολόγος, Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Προσκαλούνται όλοι να παρακολουθήσουν την Εκδήλωση. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

 

Από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

 

ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ 30-05-2018_Α3