Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ για την τιμή που μας έκανε και απάντησε στις ερωτήσεις της ιστοσελίδας μας .

Σας παρουσιάζουμε παρακάτω τις ερωτήσεις μας και τις απαντήσεις που έδωσε ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Σεραφείμ.

1. Σεβασμιώτατε , είστε εκτός από Ποιμένας και θεολόγος της Εκκλησίας , και δεινός νομικός . Μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει πρακτικά το «Ουδετερόθρησκο κράτος» . Ποιες αλλαγές δρομολογούνται αν τελικά ψηφιστεί και γίνει νόμος του κράτους ;

Διά τήν ἀναθεώρησι τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος στό περίγραμμα τῆς ἀναθεωρητικῆς λογικῆς του  καταλέγεται ἡ τυπολογία τῶν σχέσεων Πολιτείας-Ἐκκλησίας. Δέν ἐπιλέγεται μέν ἡ ἀπ’ εὐθείας κατάργησι τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος, πού θά ἐπέφερε τεκτονικόν σεισμόν, μέ τήν κατάργησι τῆς συνταγματικῆς προστασίας τῶν Καταστατικῶν κειμένων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά ἡ εἰσαγωγή στό ἄρθρον 3 τοῦ Συντάγματος τῆς ἀορίστου ρήτρας διά τήν «κρατική θρησκευτική οὐδετερότητα», μέ τόν ὅρο «ἡ Ἑλληνική Πολιτεία εἶναι θρησκευτικά οὐδέτερη», καί τήν ἑρμηνευτική δήλωσι περί ἐπικρατούσης θρησκείας, πού ὅμως ὑπονοεῖται, ἡ κατοχύρωσίς της ὑπέρ ὅλων τῶν γνωστῶν θρησκειῶν τῆς χώρας, ἤδη στό ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος διά τήν θρησκευτικήν ἐλευθερία.

Τό ἰσχῦον ἄρθρο 3 ρυθμίζει τίς σχέσεις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας μέ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡς διεθνές Νομικόν Πρόσωπον καί δηλώνει τόν σεβασμόν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας πρός τή διαμορφωμένην κατά τό κανονικόν δίκαιον σχέσι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος (δογματική ἑνότητα, καθεστώς Νέων Χωρῶν, Κρήτης, Δωδεκανήσου, ἀλλά καί Ἁγίου Ὅρους σύμφωνα μέ τίς εἰδικότερες προβλέψεις τοῦ ἄρθρου 105).

Διά τήν ἀκρίβειαν, τό Σύνταγμα εἰσάγει δύο διαφορετικά συστήματα σχέσεων Kράτους καί Ἐκκλησίας. Ἕνα σύστημα συνταγματικῶς ρυθμισμένων σχέσεων (πού ἐξειδικεύει ὁ νόμος) μέ τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί ἕνα σύστημα ὁμοταξίας μέ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Τό ἄρθρο 3 λειτουργεῖ προστατευτικά διά τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν διεθνῆ νομικήν καί κανονικήν του θέσι, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἰδιαίτερων Ἐκκλησιαστικῶν καθεστώτων, στήν Ἑλλάδα πού τό ἀφοροῦν εὐθέως. Τό ἰσχῦον Σύνταγμα εἶναι συνεπῶς θρησκευτικῶς φιλελεύθερον. Εἶναι πλέον προστατευτικόν διά τήν θρησκευτικήν ἐλευθερίαν καί ἰσότητα ἀπό τή λεγόμενην θρησκευτικήν οὐδετερότητα.

Ἡ οὐδετερότητα δέν εἶναι laicite. Η laicite εἶναι ἱστορικῶς μία πολιτική θεολογία πού συγγενεύει μέ τόν Δεϊσμόν. Ἡ θρησκευτική οὐδετερότητα ἐμφανίζεται σέ κράτη στά ὁποῖα συνυπάρχουν Kαθολικισμός καί Προτεσταντισμός. Ἡ θρησκεία τοποθετεῖται στήν ἰδιωτικήν σφαῖραν ἤ μᾶλλον στήν σφαῖραν τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν. Ἐφόσον στήν Ἑλληνικήν ἔννομον τάξι, ἰσχύει πλήρως τό ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος καί τό ἄρθρο 9 τῆς ΕΣΔΑ, ἡ προσθήκη τῆς ρήτρας τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητος, ἐνσωματώνεται «μεθοδικῶς» στό ἄρθρον 3 τοῦ Συντάγματος πού ἀφορᾶ μόνο στήν «Ἐπικρατοῦσα» Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί ὄχι ὡς ὄφειλε στό ἄρθρον 13, πού ὅπως ἀνεφέρθη κατοχυρώνει τήν θρησκευτικήν ἐλευθερίαν ἰσοτίμως ὅλων τῶν γνωστῶν θρησκειῶν (πού δέν ἔχουν κρύφια δόγματα καί ἡ λατρεία τους δέν ἀντίκειται στήν δημόσια τάξη καί τά χρηστά ἤθη) καί διαρρυθμίζει συνολικῶς τό θρησκευτικόν φαινόμενον καί ἑπομένως περιλαμβάνει στό κανονιστικόν του πεδίον ὅλες τίς γνωστές θρησκείες, διά νά ἐπιτευχθῇ, διότι αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῆς συγκεκριμένης προτάσεως ἀναθεωρήσεως, ἡ  παγία θέσις τῆς Ἀριστερᾶς ὅτι ἡ διάταξι τοῦ ἄρθρου 3 ἔχει μόνο διαπιστωτικόν καί ὄχι κανονιστικόν περιεχόμενον, μέ ὅτι αὐτό δικαιοπολιτικῶς συνεπάγεται (κατάργησις συμβόλων, ἀπομείωσις θρησκευτικῶν ἑορτῶν, ἀπεκκλησιοποίησις τοῦ Ἔθνους).

Ἡ τυχόν ψήφισις αὐτῆς τῆς τρομακτικῆς ἀλλαγῆς στήν ἑπομένη ἀναθεωρητική βουλή μετά τήν ψήφισή της στήν σημερινή προτείνουσα Βουλή, στίς σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας θά ἀνοίξη τόν δρόμο καί αὐτή εἶναι ἡ μεθόδευσις τῆς σημερινῆς Κυβερνήσεως, στά γνωστά στρατευμένα ὄργανα πού ἀποτελοῦν καλοπληρωμένες ὀργανώσεις «σφραγίδα» τοῦ συστήματος, ὅπως τοῦ Open Society Foundation τοῦ κ. G. Soros λ.χ., νά προσφεύγουν στό δικαστικό σύστημα καί νά γκρεμίζουν  τό ἕνα μετά τό ἄλλο τά σύμβολα καί τά προτάγματα τῆς Ἑλληνορθοδοξίας, ὥστε τελικά νά καταργηθῆ μέ δικαστικές ἀποφάσεις, ἐν τοῖς πράγμασι, τό ἄρθρο 3 καί νά μετατραπῆ σέ ἁπλή διαπιστωτική δήλωσι. Ἄλλωστε αὐτός, εἶναι ὁ «μύχιος» πόθος τῆς Ἀριστερᾶς, ὅπως ἐκφράζεται ἀπό τήν διανόησι της καί τήν σχετική ἀρθρογραφία της.

2. Θεωρείτε πως η εκκλησία , δια τον επισκόπων της κυρίως , να υψώσει μια πιο δυνατή φωνή διαμαρτυρίας;

Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἀσφαλῶς τό Ἐπισκοπᾶτο ἀλλά τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, Κλῆρος καί Λαός καί ἑπομένως ἀπαιτεῖται ἀφυπνιστική ἐγρήγορσις ὅλου τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας τό ὁποῖο ἔχει περιπέσει δυστυχῶς σέ μία πνευματική ὑποθερμία.

3. Κάποιοι σας θεωρούν «ακραίο» Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτούς ; 

Δέν ἔχω ποτέ ἐκφράσει προσωπικό λόγο καί προσωπικές ἀποψεις ἀλλά ἁπλῶς καθηκόντως μεταφέρω στήν διακονία μου τόν λόγο τῶν θεουμένων καί μεταμορφωμένων ἀπό τήν ἄκτιστη θεία χάρη θεοφόρων καί θεοειδῶν ἁγίων πατέρων. Στήν ἐκκλησία δέν ἔχομε τό δικαίωμα προσωπικοῦ λόγου διότι τότε ὑφίσταται ὁ μέγας κίνδυνος τῆς αὐτονόμησης καί τῆς αἵρεσης.

Ὀφείλουμε νά εἴμεθα ταπεινά ἠχεῖα τοῦ θείου λόγου καί νά μεταφέρομε στούς ἐγγύς καί τούς μακράν ὅ,τι τό ζωοποιό καί Πανάγιο Πνεῦμα ἐντέλλεται διά τῶν Θεοφόρων Ἁγίων, τῶν ἀπλανῶν θεολόγων στήν Ἐκκλησία. Ἡ θεολογία δέν εἶναι ἐγκεφαλική, νοησιαρχική καί ἀκαδημαϊκή λειτουργία ἀλλά εἶναι βίωμα πού προϋποθέται κάθαρση, ἔλλαμψι καί θέωσι

4. Επιθυμούμε με σαφήνεια να μας δηλώσετε αν ο Παπισμός είναι αίρεση;

Ἔχω πλειστάκις καταδείξει τήν ἀποκοπή τοῦ Πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί τήν τραγική ἐμφιλοχώρισι αἱρέσεων καί κακοδοξιῶν στήν θρησκευτική κοινωνία τοῦ Παπισμοῦ. Στό διαδίκτυο κυκλοφορεῖται ὁ ταπεινός μου ἐρανισμός κειμένων πού ἀποδεικνύουν πλήρως τά ἀνωτέρω ὑπό τόν τίτλον «Αἱ αἱρέσεις τοῦ παπισμοῦ» (https://alopsis.gr/alopsis/papismo6.pdf) καί θά ἤμουν εἰλικρινῶς εὐγνώμων ἐάν ἡ φιλὀξενή σας καί μαρτυροῦσα τήν ἀλήθεια ἐκκλησιαστική ἱστοσελίδα τό περιελάμβανε στόν ἱστοχῶρο της.