Πρόγραμμα Εκδηλώσεως Για Την ‘Αλωση Της Κωνσταντινουπόλεως

 

Τήν Τε­τάρ­τη 30ή Μα­ΐ­ου 2018 καί ὥ­ρα 8.00 μ.μ., ἡ Σχο­λή Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου θά πραγ­μα­το­ποι­ή­σει Ἐκ­δή­λω­ση Μνή­μης γι­ά τήν Ἅ­λω­ση τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως (29 Μα­ΐ­ου 1453) μέ τίτλο «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ», στήν αἴ­θου­σα «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ» (Ὠ­δεῖ­ο Ρε­θύ­μνου).

Ἡ Χο­ρω­δί­α τῆς Σχο­λῆς, ὑ­πό τήν δι­εύ­θυν­ση τοῦ μου­σι­κολ. κ. Εὐ­αγ­γέ­λου Κα­πα­ϊ­δο­νά­κη, Πρω­το­ψάλ­του καί Δι­ευ­θυν­τοῦ τῆς Σχο­λῆς, θά ἀ­πο­δώ­σει Ὕ­μνους καί Ἄ­σμα­τα τῆς Ἁ­λώ­σε­ως.

Τήν Ἐκ­δή­λω­ση θά πα­ρου­σι­ά­σει ὁ κ. Γε­ώρ­γι­ος Ση­φά­κης, Θε­ο­λό­γος, Γραμ­μα­τέ­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου.

Προ­σκα­λοῦνται ὅλοι νά παρακολουθήσουν τήν Ἐκδήλωση. Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη.

Ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου

 

unnamed